CAPITOLUL 1. Preambul

Codul de etică apare ca o necesitate pentru reglementarea conduitei generale a membrilor
Asociatiei ​“Comunitatea Elitelor in Imobiliare din Romania” în vederea aderării la un
comportament unitar şi exemplar la nivel general. Astfel, C.E.I.R. s-a asociat în scopul
promovării, sprijinirii, realizării și coordonării activităților în domeniul imobiliar care să conducă
la o unificare a agențiilor imobiliare din România precum și la o unificare a comportamentului pe
piață a agențiilor imobiliare.

Cu precădere, este necesară respectarea regulilor impuse de prezentul cod de etică în
vederea adaptării opiniei clienţilor şi terţilor cu privire la dezvoltarea și activitatea agenţiilor
imobiliare. Dezvoltarea pieţei imobiliare din ultimii ani a transformat agenţiile imobiliare
dezordonate în adevarate companii de importanţă majoră pentru piaţa comercială a României.
Totuși, această dezvoltare a agențiilor imobiliare din România nu a condus corelativ și la
dezvoltarea unui cadru legislativ pentru unificarea practicilor în domeniul imobiliar.

Aşadar, Codul de etică a fost întocmit pentru a desemna comportamentul acceptat din
punct de vedere moral de către membrii Asociației care să urmărească impunerea unui
comportament unitar la nivelul agențiilor imobiliare din România. Prin exprimarea principiilor
care guvernează conduita morală a membrilor Asociației, se urmăreşte dezvoltarea unei
colaborari etice, integre şi creşterea încrederii consumatorilor în agențiile imobiliare din
România.

Codul de etică are ca fundamente mai multe valori și principii care ghidează
comportamentul membrilor Asociației, valori care vor fi expuse și dezvoltate pe parcursul
prezentului cod de etică.

De asemenea, ca urmare a faptului că întregul cod se bazează pe valori morale şi etice,
prin ansamblul său determină exercitarea unui comportament moral și legal la nivelul țării prin
forţa exemplului personal.

Întregul proces de activitate, precum şi toate deciziile care vor fi luate de către membrii
Asociației vor avea la bază Codul de etică, cu toate valorile şi principiile pe care acesta se
fundamentează.

CAPITOLUL 2. Rolul Codului de Etică.

Prezentul Cod stabileşte valorile etice şi profesionale aplicabile pentru toţi membrii
Asociației, atât prezenți, cât și viitori. Având în vedere lipsa unui cadru legislativ care să
reglementeze mai detaliat activitatea agențiilor imobiliare ​în principal și a agenților imobiliari, ​în
secundar
,​ C.E.I.R. dorește să suplinească această lipsă legislativă prin crearea prezentului cod de
etică menit să fie respectat de absolut toți membrii C.E.I.R.

Rolul Codului este acela de a îndrepta comportamentul moral şi profesional al agențiilor
imobiliare, îndreptare care va avea ca și finalitate o mai bună organizare a agențiilor imobiliare
din România, precum și creșterea încrederii consumatorilor în activitatea agențiilor imobiliare.

Obligațiile prevăzute de Codul de Etică se aplică în cazul tuturor membrilor C.E.I.R.
precum și în cazul oricăror tranzacții imobiliare, dar și în cazul atribuțiilor de agenție imobiliară
în integralitatea lor. Astfel, membrii sunt obligați să respecte prezentul cod de etică precum și
principiile in baza cărora funcționeaza C.E.I.R., principii expuse în codul de etică.

CAPITOLUL 3. Principiile de bază

Principiul 1. Onestitate, integritate și practici echitabile

C.E.I.R. și implicit membrii C.E.I.R. își asumă angajamentul pentru implementarea în
cadrul agențiilor imobiliare pe care le dețin a principiilor onestității, integrității și practicii
echitabile în cadrul oricăror interacțiuni între membrii C.E.I.R., între aceştia și clienți sau între
membrii comunității şi terțe persoane. În orice situaţie s-ar afla, membrii C.E.I.R., trebuie să
aibă un comportament bazat pe respect, imparţialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse,
nediscriminare, deschidere şi diligenţă faţă de clienţi şi toate persoanele fizice sau juridice cu
care aceştia interacţionează, fără ingerinţe care să afecteze interesul C.E.I.R., interesele legitime
şi drepturile acestor persoane, ori prestigiul si imaginea Asociației.

Principiul 2. Principiul nediscriminării

Acest principiu este pe deplin aplicabil și în cazul colaborării cu clienții sau cu terțele
persoane fizice sau juridice cu care membrii C.E.I.R. interacţionează în exercitarea activităţilor
profesionale. Astfel, nu este agreat in relatia de colaborare, niciunui membru, să refuze să
presteze servicii imobiliare sau să trateze diferit clienţii sau terţii cu care interacţionează,
bazându-se pe motive de rasă, culoare, sex, religie, origine națională, vârstă, necesităţi speciale
sau alt criteriu protejat de lege privind nediscriminarea. Acest principiu este pe deplin aplicabil
atât în relația dintre membrii Asociației, cât și în relațiile pe care agențiile imobiliare le au cu
clienții sau cu terțe persoane.

Principiul 3 Practici anticorupție.

C.E.I.R. nu tolerează, sub nicio formă, faptele de corupție. Membrii comunității se obligă
față de aceasta, încă de la începutul colaborării, să nu ofere nici direct, nici indirect și nici să
promită să ofere sume de bani sau alte valori funcționarilor publici în vederea obținerii de
avantaje sau foloase necuvenite.
Aşadar, membrii asociației se obligă în faţa sa să nu săvârşească fapte de corupţie, astfel
cum sunt ele prevăzute de lege şi cum sunt stipulate mai sus. Cu toate acestea, în caz de încălcare
a acestui principiu al codului etic, membrul C.E.I.R. se va face vinovat pentru faptele săvârşite,
C.E.I.R. neavând nici o implicaţie sau legătură cu fapta penală a acestuia.
Nerespectarea acestui principiu reprezintă una dintre abaterile grave ale prezentului cod,
iar pe lângă sancţiunile penale care pot fi aplicabile făptuitorului, poate interveni şi sancţiunea
excluderii membrului din cadrul Asociației.

Principiul 4. Confidențialitatea

Membrii C.E.I.R. se obligă să mențină confidențialitatea cu privire la toate informațiile şi
actele pe care le deţin sau le primesc în desfășurarea activității lor. Totodată, acest principiu
trebuie să guverneze și întreaga activitate pe care membrii o desfășoară în domeniul imobiliar.

Principiul 5. Responsabilitatea

Membrii C.E.I.R. trebuie să se asigure că prin modul în care îndeplinesc obligatiile
contractuale sau desfăşoară orice altă activitate profesională colaterală respectă interesul legitim
şi drepturile tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care interacţionează şi se asigură că prin
conduita lor nu afectează demnitatea şi integritatea acestora.

Principiul 6. Profesionalismul

Toate obligațiile născute din calitatea de membru C.E.I.R. trebuie îndeplinite cu
maximum de profesionalism, eficienţă şi eficacitate. Fiecare membru al comunității are obligaţia
de a depune întreaga diligenţă în vederea perfecţionării profesionale continue pe toată perioada
în care deține calitatea de membru.

Principiul 7. Legalitatea

Întreaga activitate de colaborare dintre C.E.I.R. şi membrii C.E.I.R. se bazează pe
principiul legalității. Astfel, ambele părţi se obligă să respecte legea și să se abțină de la
efectuarea oricăror activități care încalcă dispoziţiile legale şi ar putea duce la sancțiuni civile,
contravenționale sau penale.
În situația în care se constată că un membru al comunității a încălcat, cu bună știință,
legislația, acest aspect se va aduce de îndată la cunostinta celeilalte părţi, care va lua măsuri în
conformitate cu dispozițiile prezentului cod de etică cât și cu cele ale legislației aplicabile. În
orice situaţie de această natură, unicul răspunzător pentru fapta săvârşită este făptuitorul, acesta
având cunoştinţă despre faptul că, C.E.I.R. nu agrează încălcarea acestui principiu.

Principiul 8. Formarea profesională

Membrii C.E.I.R. au datoria de a asigura o pregătire profesională continuă cu privire la
proprii angajați și colaboratori, astfel încât aceștia să atingă un nivel ridicat de profesionalism,
eficiență și eficacitate. Astfel, aceștia trebuie să organizeze în mod frecvent cursuri de inițiere,
pregătire și perfecționare, să asigure participarea angajaților sau a colaboratorilor la diferite
evenimente din domeniul imobiliar, dar și să își formeze un sistem intern de formare
profesională a agenților imobiliari.

CAPITOLUL 4. Misiunea, viziunea, valorile si promisiunea C.E.I.R.

În vederea aducerii la îndeplinire a scopului C.E.I.R., membrii trebuie să adere și să
respecte misiunea, viziunea, valorile și să ducă mai departe promisiunea C.E.I.R., astfel cum
acestea sunt expuse mai jos.

a) Misiunea:

Misiunea C.E.I.R. constă în creșterea și dezvoltarea unei comunități a tuturor elitelor în
imobiliare din România unde membrii, împreună, prin educație de calitate, networking si
perfecționare continuă, schimbă percepția consumatorilor de imobiliare despre această industrie.
Astfel, C.E.I.R. își dorește să modeleze și să instruiască agențiile imobiliare din România în
scopul creșterii standardului serviciilor imobiliare oferite pe piața imobiliară. De asemenea,
având în vedere existența unei lipse a unui cadru legislativ care să reglementeze detaliat
activitățile imobiliare în România, precum și conduita agentului imobiliar, C.E.I.R. își dorește să
inițieze și să susțină inițiative legislative în domeniul imobiliar. Doar prin crearea unui cadru
legislativ compact este posibilă dezvoltarea industriei imobiliare din România.

b) Viziunea:

Viziunea noastră este să unim toate elitele imobiliare din Romania într-o singură forță.

c) Valorile:

Valorile în baza cărora funcționează C.E.I.R. și pe care trebuie să le respecte toți membrii
sunt: Colaborarea, Educația, Implicarea, Respect, valori care se completează cu principiile
expuse în prezentul cod de etică.

c.1. Colaborarea

Toți membrii C.E.I.R. trebuie să colaboreze în vederea îndeplinirii scopului și misiunii
C.E.I.R. Astfel, pentru ca Asociația C.E.I.R. să poată duce la îndeplinire scopul și misiunea este
imperios necesar ca absolut toți membrii să contribuie și să colaboreze în vederea atingerii
misiunii astfel cum aceasta este expusă mai sus. Mai mult, fiecare membru C.E.I.R. trebuie să se
asigure că toți agenții imobiliari colaborează în vederea realizării misiunii și în vederea
promovării valorilor.

c.2 Educația

Membrii C.E.I.R. asigură și formează un sistem unitar de educație și formare
profesională. Astfel, în cadrul C.E.I.R., toți membrii trebuie să se dezvolte uniform și efectiv,
astfel încât profesionalismul și valorile dorite de către comunitate să crească odată cu dezvoltarea
individuală a persoanelor membre C.E.I.R. În acest sens, toți membrii C.E.I.R. trebuie să
implementeze programe de formare profesională pe care să le pună la dispoziția agenților
imobiliari. Doar prin programe de formare profesională continue se poate manifesta o creștere a
calității serviciilor imobiliare oferite, care este de natură să conducă automat și la o creștere a
încrederii consumatorilor asupra activității agențiilor imobiliare.

c.3. Implicarea

Acest principiu trebuie respectat de către toți membrii C.E.I.R. în vederea dezvoltării și creșterii comunității. Astfel, toți membrii C.E.I.R. trebuie să ajute și să participe la creșterea comunității prin implicarea acestora în toate activitățile și în toate demersurile care vor fi intreprinse.

c.4. Respectul

Întreaga relație de colaborare între membrii C.E.I.R. trebuie să se bazeze pe respect reciproc fără de care nu poate exista o relație de colaborare eficientă. Acest principiu reprezintă stâlpul de la care pornește întreaga relație de colaborare între membrii C.E.I.R., fără acesta neputându-se consolida și implementa cu succes valorile și misiunea, astfel cum acestea sunt expuse în prezentul cod de etică. Pentru a promova o relație de colaborare bazată pe respect, membrilor CEIR le este interzis să recruteze agenti imobiliari din cadrul agenției altui membru CEIR. De asemenea, respectul trebuie să guverneze întreaga activitate imobiliară pe care o desfășoară fiecare dintre membrii C.E.I.R., atât în relațiile cu clienții, cât și
în relațiile cu terțe persoane, fizice sau juridice sau autorități și instituții publice.


Promisiunea:

Promisiunea pe care toti membrii și-o asumă este aceea de a respecta integritatea
principiilor și valorilor comunității C.E.I.R., precum și corectarea conduitei celor ce reprezintă
piața imobiliară din România. Pentru ca Asociația să funcționeze este necesar ca absolut toți
membrii să respecte principiile și valorile comunității și codul de etică.

CAPITOLUL 5. Norme generale de conduită

Normele de conduită în relațiile cu clienții

Membrilor C.E.I.R., prin agențiile imobiliare pe care le dețin, le este interzis să inducă în
eroare în mod deliberat pe vreuna dintre părțile unei tranzacții imobiliare, cu privire la orice
aspect care ține de tranzacția imobiliară.
În tot ceea ce reprezintă o tranzacție imobiliară, clienții trebuie să fie informați în
permanență cu privire la stadiul tranzacțiilor imobiliare în care aceștia sunt implicați şi să-i
susţină şi consilieze imobiliar pe toată perioada de valabilitate a contractelor de intermediere
si/sau reprezentare încheiate cu aceștia.
Membrii trebuie să aibă întotdeauna un comportament profesionist, adecvat şi etic față de
clienții acestora, dar şi faţă de alte persoane fizice sau juridice cu care interacţionează. Este
interzisă folosirea unui limbaj vulgar în orice fel de comunicări, telefonice, prin e-mail, poştă sau
viu grai, adresate clienților sau terțelor persoane cu care interacționează. Este de asemenea
interzisă orice formă de amenințare adresată clienților, indiferent de comportamentul pe care
clientul îl are.
Este interzisă orice interacțiune cu un client dacă agenții imobiliari se află sub influența
substanțelor stupefiante sau ale băuturilor alcoolice.

Normele de conduită în relațiile cu autoritățile publice

În relațiile cu autoritățile publice membrii C.E.I.R. se obligă să aibă un comportament
adecvat şi moral prin care să nu aducă în niciun fel atingere imaginii Asociației din care fac
parte. De asemenea, le este interzis membrilor să ofere, direct sau indirect, sau să promită să
ofere sume de bani sau alte valori, în schimbul obținerii unor avantaje sau foloase necuvenite,
pentru sine sau pentru altul. Astfel, acestora le este interzisă orice faptă de corupție în relațiile cu
autoritățile statului.
Membrul care a comis fapta este singurul responsabil pentru fapta săvârșită, C.E.I.R.
neputând fi ținut răspunzător pentru comportamentul sau fapta persoanei implicate.

Normele de conduită în relațiile cu terțele persoane

Membrii C.E.I.R. se obligă să aibă o atitudine adecvată în relațiile cu orice alte terțe
persoane fizice sau juridice cu care intră în contact în exercitarea atribuțiilor profesionale.
Aceştia trebuie să respecte drepturile şi interesele terţilor, să acţioneze cu respectarea valorilor şi
principiilor ocrotite și promovate de C.E.I.R., acţionând doar cu respectarea moralităţii,
diplomaţiei şi în spirit profesional în relaţia cu aceştia.

CAPITOLUL 6. Metode de colaborare intre membrii C.E.I.R​.​ și clienți

Indiferent de natura lor, relaţiile dintre membrii C.E.I.R. şi clienţi sau potenţiali clienţi
trebuie să se desfăşoare prin exteriorizarea unui respect reciproc, prin urmarea unei atitudini
morale şi profesionale.
Relațiile dintre membrii asociației și clienți iau naştere prin încheierea contractelor de
intermediere specifice scopului urmărit de către client. La semnarea contractului de intermediere,
clienții trebuie să fie informați cu privire la toate aspectele care privesc colaborarea cu agenția
imobiliară respectivă, iar acestea trebuie să se asigure că aceste contracte vor fi însuşite de către
clienți în deplină cunoștință de cauză. În acest sens, vor pune la dispoziţia clienţilor contractele
de intermediere pentru a fi lecturate şi le vor răspunde acestora la toate întrebările legate de
dispoziţiile şi cuprinsul contractelor de intermediere. Contractele vor fi puse la dispoziţia
clienţilor la data la care are loc întâlnirea cu aceştia şi vor asista clienţii acestuia până la
lecturarea integrală a contractelor. C.E.I.R. nu agrează niciun fel de inducere în eroare care are ca
finalitate semnarea contractului de intermediere în necunoștință de cauză cu privire la clauzele
din contract.
După încheierea contractului de intermediere se pot demara procedurile în vederea
îndeplinirii obiectului contractului și anume identificarea unor parteneri cumpărători, vânzători,
chiriaşi sau proprietari după caz şi în final încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau de
închiriere dintre aceştia.
Aşadar, colaborarea dintre membrii C.E.I.R. şi clienţi se realizează doar în baza
contractelor de intermediere încheiate. În lipsa acestora, comunitatea nu recunoaşte colaborarea
cu aceştia.
Indiferent de felul contractului care se urmărește a se încheia, membrii comunității au
obligația de a semna contractul de intermediere cu toate părțile, înainte de a efectua orice
demersuri în vederea semnării contractelor de închiriere, respectiv contractelor de
vânzare-cumpărare.
Membrii C.E.I.R. au obligaţia să respecte drepturile clienţilor pe toată perioada de
colaborare cu aceştia şi au obligaţia contractuală şi morală de a susţine, consilia şi sprijini clienţii
care trec prin oricare dintre etapele imobiliare precizate mai sus.
Membrii C.E.I.R trebuie să trateze clienţii acestuia cu imparţialitate şi obiectivitate pe
întreaga etapă de desfăşurare a tranzacţiei imobiliare.
Violențele sau amenințările de orice tip la adresa clienților este strict interzisă. Aşadar,
toate discuțiile cu clienții se poartă de o manieră calmă, folosind un limbaj cordial şi cu
maximum de profesionalism.

CAPITOLUL 7. Sancţiuni

În cazul încălcării uneia din clauzele prezentului cod de etică, C.E.I.R. are posibilitatea de
a dispune excluderea din cadrul comunității, dacă fapta membrului C.E.I.R. este gravă şi aduce
atingere imaginii şi prestigiului C.E.I.R..

CAPITOLUL 8. Condiții și taxe de aderare a membrilor

Poate deveni membru al ​“C.E.I.R” orice persoană juridică care depune o adeziune scrisă
în acest sens, în care declară că este de acord cu prevederile statutare și alte reglementări
specifice și doreste să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse. Cererea de
adeziune se aprobă sau de respinge de Consiliul Director.
De asemenea, pentru ca o agenție imobiliară să devină membru al C.E.I.R. aceasta trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– Agenția imobiliara are în compunerea sa minim 10 agenți imobiliari;
– Rating-ul agenției imobiliare pe Facebook și Google să fie peste 4*;
– Cifra de afaceri a agenției imobiliare să se situeze peste 30000 Euro/ an pe fiecare agent
imobiliar care activează în cadrul agenției;
– Să aibă o vechime de minim 3 ani ca și agenție imobiliară.
Pe lângă aceste condiții, agenția imobiliară care își depune candidatura pentru a deveni
membru C.E.I.R. va trebui să achite și următoarele taxe:
– Taxă de aderare în valoare de 1000 Euro. Suma aceasta urmează să intre în contul
comunității și să fie folosiți exclusiv pentru mentenanța și dezvoltarea acesteia.
– Taxă anuală în valoare de 500 Euro, taxă ce se datorează începând cu anul 2 de
activitate
în C.E.I.R. pentru fiecare membru în parte. Primul an este acoperit de taxa de aderare.
– Taxele de participare la evenimente (care vor fi stabilite în funcție de natura
evenimentului, numărul de persoane și costurile de organizare).

CAPITOLUL 9. Terminologie specifică

Membru C.E.I.R.
Este persoana juridica care este membru al Asociației C.E.I.R.
C.E.I.R.
În cadrul prezentului Cod Etic, C.E.I.R. reprezintă Comunitatea Elitelor în Imobiliare din
România.
Intermediar
Este persoana fizica sau juridică care realizează activitatea de intermediere imobiliară cu
privire la tranzacțiile imobiliare dintre cumpărători şi vânzători sau proprietari şi chiriași, în
funcţie specializarea sa rezultata din contractul de colaborare.
Contract de intermediere
Intermedierea reprezintă contractul prin care intermediarul se obligă față de client să îl
pună în legătură cu un terț, în vederea încheierii unui contract. Contractul de intermediere este
reglementat expres de Codul Civil, în articolele 2096-2102.
Legislație
Desemnează totalitatea legilor, regulamentelor, hotărârilor în vigoare care sunt aplicabile.

CAPITOLUL 10. Dispoziții finale. Aplicabilitate.

Prezentul Cod de etică completează toate actele care stau la baza Asociației C.E.I.R.,
precum și prevederile legale aplicabile. Prezentul Cod de Etică se aplică tuturor membrilor de la
data intrării în vigoare şi până la data încetării calității de membru.
Membrii C.E.I.R. au obligaţia să respecte dispoziţiile prezentului cod de etică pe toată
perioada în care aceștia dețin calitatea de membru.
La data la care o persoana juridică devine membru, acesteia i se va aduc la cunoştinţă
prevederile prezentului Cod de etică pe care aceştia şi le vor însuşi şi își asumă responsabilitatea
faţă de C.E.I.R. că vor respecta dispoziţiile acestuia.
Membrii înţeleg faptul că prin luarea la cunoştinţă a dispoziţiilor prezentului cod, vor
depune întrega diligenţă în vederea aplicării cu discernământ a dispoziţiilor prezentului cod de
etică la nivelul agențiilor imobiliare proprii.
Prezentul cod de etică are 10 pagini și a fost redactat azi, data de 11.04.2019.
Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România.